I Södra sjukvårdsregionen gäller fritt vårdsökande. Bor du i Skåne, Blekinge, Halland eller Kronoberg kan du välja att söka vård hos offentligt finansierade läkare eller sjukgymnaster upp till och med länssjukvårdsnivå i dessa län.
Från och med 1:a maj 2009 har Hälsoval införts i Skåne. Alla medborgare i Skåne har listats på en vårdenhet. Vårdenhet kan vara en vårdcentral eller en privat läkarmottagning som t.ex. Carema, Capio eller Laurentikliniken.
Alla vårdenheter där Du kan lista Dig är offentligt finansierade. Du har rätt att välja vilken offentlig finansierad sjukgymnast Du vill, oberoende var Du är listad. Om Du inte är nöjd med bemötandet, tillgängligheten eller vården kan Du byta vårdenhet.

Patiensäkerhetsberättelse Lundagymnasterna                                             

Jag vill göra Din vård hos oss så säker som möjligt. Jag arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården här utformas och genomförs i samråd med patienten. Patienten visas omtanke och respekt.

Här nedan vill jag visa hur jag identifierar, analyserar och minimerar risker, tillbud och negativa händelser samt vilka resultat jag uppnått.
Vid befarad eller inträffad vårdskada ska jag rapportera vårdavvikelse, samt göra en händelseanalys och ta fram ett åtgärdsförslag. Regelbundna uppföljningar sker. Allt dokumenteras.
Under 2018 inkom inga vårdavvikelserapporter.
Lundagymnasterna

Patientförsäkringen
Patientnämnden – Region Skåne
Patiensäkerhet, information från Socialstyrelsen.